Akhil
Primarily Male
The meaning of the name Akhil is Complete, Full
The origin of the name Akhil is Indian
Notes: Sanskrit.
People who like the name Akhil also like: Uriel, Yuri, Hadi, Asim, Yasir, Aldous, Tariq, Nakia, Kaia, Rani, Shazi, Meena, Zahra, Zanta

< Back to Search | Pet Name Categories